สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

PIER Research Workshop ประจำปี 2561

PIER Research Workshop ประจำปี 2561
21-22 มิถุนายน 2561
ณ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
Predicting Rice Production in Thailand Under Future Climate Warming by Machine Learning and Farm-level Production Data
ประธาน ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้นำเสนอ ศรัณย์ กมลทิพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้วิจารณ์ วิษณุ อรรถวานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
An Early Evaluation of HighScope on Child Development in Rural Thailand
ประธาน วรประภา นาควัชระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้นำเสนอ วีระชาติ กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้วิจารณ์ ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค กระทรวงศึกษาธิการ
The Anatomy of Sorting: Evidence from Danish Data
ประธาน ธัญมัชฌ สรุงบุญมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้นำเสนอ ศุภนิจ ปิยะพรมดี University College London
ผู้วิจารณ์ อาชว์ ปวีณวัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Bank Profitability and Risk Taking in a Low Interest Rate Environment: The Case of Thailand
ประธาน กิตติชัย แซ่ลี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ ลัทธพร รัตนวรารักษ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้วิจารณ์ จอน วงศ์สวรรค์ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
Eliciting Preferences for Long-term Care Insurance in Thailand: A Discrete Choice Experiment
ประธาน เอื้อมพร พิชัยสนิธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วรรณภา คุณากรวงศ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ นฎา วะสี สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
Monocentric Growth and Productivity Spillover: The Case for Thailand
ประธาน สันต์ สัมปัตตะวนิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้นำเสนอ ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์ นครินทร์ อมเรศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Financial Constraints affect Norm Reminder Effectiveness for Cheating
ประธาน โสภิณ จิระเกียรติกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้นำเสนอ สุภารี บุญมานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้วิจารณ์ พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย