สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Thailand’s Sustainable Green Growth: Embedding Resilience”

BOT Policy Forum “Central Bank Digital Currency and Policy Implications”
10 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมสมานสโมสร อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
8.45 – 9.15 น. ลงทะเบียน
9.15 – 9.30 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
9.30 – 10.30 น. “CBDC and Financial Landscape”
ผศ.ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น (slidesslide-icon)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“CBDC: Implications for Monetary Policy and Financial Stability”
นลิน หนูขวัญ และภาสวุฒิ นันท์นฤมิต (slidesslide-icon)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
“CBDC in Thailand: The Latest Update”
กษิดิศ ตันสงวน (slidesslide-icon)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
10.30 – 12.00 น. Open Discussion
Moderator: รศ.ดร.กฤษฎิ์เลิศ สัมพันธารักษ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน