สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Thailand’s Sustainable Green Growth: Embedding Resilience”

PIER Research Workshop “ขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี”
23 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-9.15 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (clip vdo-icon)
9.15-10.15 น. การพัฒนาเกษตรไทย: โอกาสและความท้าทายของการใช้เทคโนโลยี (clip vdo-icon)
บทบาทของเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรไทย: อะไรคือกุญแจสำคัญ? (slides slide-icon)
นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
จุลทรรศน์เกษตรไทยผ่านทะเบียนเกษตรกรและสำมะโนเกษตร: ความท้าทายและโอกาสของเทคโนโลยี (slides slide-icon)
วิษณุ อรรถวานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. การสร้างเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเชิงพาณิชย์ให้เกษตรกรรายย่อย (clip vdo-icon)
ประธานการเสวนา: อรรถชัย จินตะเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (slides slide-icon)
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรของไทยในบริบทโลก (slides slide-icon)
จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
การวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรรายย่อย (slides slide-icon)
พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากโมเดิร์นฟาร์มสู่เกษตรกรรายย่อย (slides slide-icon)
อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล
ข้าวโพดหวาน 5 ไร่ รอด: สร้างเทคโนโลยีสู่ความยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย (slides slide-icon)
ทวีศักดิ์ ภู่หลำ เกษตรกรนักปรับปรุงพันธุ์พืช และเจ้าของบริษัท สวีทซีดส์ จำกัด
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การนำเทคโนโลยีมาใช้โดยเกษตรกรรายย่อย: ความท้าทายและโอกาส (clip vdo-icon)
ประธานการเสวนา: วีระ ภาคอุทัย นักวิชาการ
กลไกการส่งผ่านเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย: อะไรใช้การ (ไม่) ได้?
จิราวรรณ คำซาว ประธานบริษัทซีเอ็นเอ็กซ์ เฮลท์ตี้โปรดักส์ จำกัด
ชุมชนเข้มแข็งกับบทบาทในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชุมชน (slides slide-icon)
ศิวโรฒ จิตนิยม ประธานสถาบันการเงินชุมชน ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
บทบาทของสถาบันเกษตรกรในการส่งผ่านเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย (slides slide-icon)
โสรนาท อยู่อำไพ ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์ยางพาราย่านตาขาว จำกัด สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปี 2560
เชื่อมเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย: บทเรียนจากโครงการ “ดีแทคฟาร์มแม่นยำ”
อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
14.30-15.00 น. มุมมองและบทเรียนจากเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จจากเทคโนโลยี (clip vdo-icon)
ลี-อายุ จือปา ผู้นำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนวิถีการเกษตรพื้นบ้านสู่กิจการเพื่อสังคมภายใต้แบรนด์
กาแฟ Akha Ama ที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ (slides slide-icon)
เกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ ประธานกรรมการบริษัท คิงฟรุทส์ จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแปรรูป
ผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า ต่อยอดธุรกิจ และสร้างโครงข่ายเกษตรกร ภายใต้แบรนด์ คิง ฟรุทส์ (slides slide-icon)
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-16.45 น. นโยบายการขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี (clip vdo-icon)
ประธานการเสวนา: เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักวิชาการ
ผู้ร่วมเสวนา:
ฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
สุกรรณ์ สังข์วรรณะ ปราชญ์เกษตร และผู้จัดรายการชาวนายุคใหม่
นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย