สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Credit Risk Database: Credit scoring models for Thai SMEs”

PIER Research Workshop ประจำปี 2563
1 ธันวาคม 2563
ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ห้องปัญญาไพศาล อาคาร 2 ชั้น 2)
Heterogeneous Impacts of the COVID-19 Pandemic on Spending and Saving Behavior: Evidence from Transactional Banking Data
ประธาน: สรา ชื่นโชคสันต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้เขียนบทความ: กันตภณ อมรรัตน์ ธนาคารทหารไทย
นภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ ธนาคารทหารไทย
กันย์สินี ศิลปวาณิชย์ ธนาคารทหารไทย
ผู้วิจารณ์: คณิสร์ แสงโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Responsiveness to Incentives in Organ Donation Decisions: a Laboratory Experiment
ประธาน: ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย World Bank
ผู้เขียนบทความ: ปฐมวัตร จันทรศัพท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (paper download-icon) (slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์: สุภารี บุญมานันท์ มหาวิทยาลัยมหิดล (slides slide-icon)
Lightning Session
ประธาน: วิศรุต สุวรรณประเสริฐ Middle Tennessee State University
The Stock Return’s Drivers: Reasons and Emotions
ผู้เขียนบทความ: ชนพล พรพิกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร  (slides slide-icon)
สัมพันธ์ เนตยานันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Financial Inclusion for the Elderly in Thailand: The Role of Information Communication Technology
ผู้เขียนบทความ: Minh Tam Bui มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (paper download-icon) (slides slide-icon)
Developmental Gains from Export-Oriented Industrialisation: Does Domestic Value Added Matter?
ผู้เขียนบทความ: วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (paper download-icon) (slides slide-icon)
Bank Size and Economic Growth
ประธาน: นุวัต หนูขวัญ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้เขียนบทความ: พนิต วัฒนกูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (paper download-icon)
ผู้วิจารณ์: ณชา อนันต์โชติกุล กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (slides slide-icon)
Do Financial Worries Change Risk Preferences Under Prospect Theory?
ประธาน: บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผู้เขียนบทความ: สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์: พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon)
Inflation at Risk in Thailand
ประธาน: กำพล อดิเรกสมบัติ ธนาคารไทยพาณิชย์
ผู้เขียนบทความ: มณีรัตน์ ก้องเสียง ธนาคารแห่งประเทศไทย (paper download-icon) (slides slide-icon)
พงศ์พิชย์ อมาตยกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์: นิพิฐ วงศ์ปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon)