สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Thailand’s Sustainable Green Growth: Embedding Resilience”

Policy Forum “ยกระดับ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภูมิภาค (Restructuring the Regional Economy)”
พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564
ณ สำนักงานภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1
12 พฤศจิกายน 2563  (ณ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย)
9.00-12.00 น. เสวนา หัวข้อ “การสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานในบริบทภาคอีสาน” (fileslide-icon)
ครั้งที่ 2
12 พฤศจิกายน 2563  (ณ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย)
14.00-17.00 น. เสวนา หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำในบริบทภาคอีสาน” (fileslide-icon)
ครั้งที่ 3
30 พฤศจิกายน 2563  (ณ สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย)
9.00-12.00 น. เสวนา หัวข้อ “เพิ่มผลิตภาพเกษตรภาคเหนือตอนบนและเกษตรพื้นที่สูง มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (fileslide-icon)
ครั้งที่ 4
29 มีนาคม 2564  (ณ โรงแรมบุรีศรีภูคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.สงขลา)
9.00-12.00 น. เสวนา หัวข้อ “ยกระดับภาคเกษตรต้นน้ำในภาคใต้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (fileslide-icon)