สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Credit Risk Database: Credit scoring models for Thai SMEs”

Policy Forum on Thailand’s Pension Reform: Towards an Inclusive, Adequate and Sustainable Pension System
10 มีนาคม 2564
ณ ห้องปัญญาไพศาล อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทสรุปประเด็นและข้อเสนอจากนักวิชาการ  (summary-TH download-icon)
Summary of issues and proposals from experts  (summary-EN download-icon)
Agenda  (Agenda-ENdownload-icon)

กำหนดการ
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09:00 – 09:15 กล่าวต้อนรับ: กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์)
กล่าวเปิดงาน: Graeme Buckley (ILO Director, Country Office for Thailand, Cambodia, and PDR Laos)
09:15 – 10:15 บริบทรายได้ยามชราภาพของประเทศไทย

 • ภาพรวมและความท้าทายระบบบำเหน็จบำนาญของไทยในปัจจุบัน
  วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, TDRI) (slidesslide-icon)
 • Trends in Global Pension Reform – What are the lessons for Thailand
  Simon Brimblecombe (ILO) (slidesslide-icon)

ประธาน: จินางค์กูร โรจนนันต์ (รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

10:15 – 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:00 ข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบรายได้ผู้สูงอายุของไทย

 • Putting an economic framework into Thailand’s pension reform
  นฎา  วะสี  (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์) (paper download-icon) (slidesslide-icon)
 • Proposals for a more inclusive, adequate and sustainable pension system in Thailand
  Nuno Cunha (ILO) (paper-EN download-icon) (paper-TH download-icon) (slidesslide-icon)
 • Pension Provision in Thailand: Rethinking old age income support in a rapidly aging society
  Robert Palacios (World Bank) (slidesslide-icon)
 • ข้อเสนอของภาคส่วนอื่น ๆ
  พีรพัฒน์ วงศ์ชัยวัฒน์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) (slidesslide-icon)

ผู้วิจารณ์: วรเวศม์  สุวรรณระดา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) (slidesslide-icon)
ประธาน: ทิตนันท์  มัลลิกะมาส (ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย)

12:00 – 13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:30 – 15:00 เสวนาในหัวข้อ อนาคตของระบบรายได้ผู้สูงอายุของประเทศไทย
ประธาน: ถาวร สกุลพาณิชย์ (ที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
15:00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.45 สรุปประเด็นสำคัญ Simon Brimblecombe (ILO)
15:45 – 16:00 กล่าวปิดงาน: กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์)