สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Economic Seminar “The Credit Concentration Channel”

PIER Economic Seminar “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของความไม่แน่นอนทางการเมืองไทย” โดย ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม และ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
8 มีนาคม 2561
ณ ห้อง Auditorium อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00 – 10.30 น.  ลงทะเบียน
10.30 – 11.30 น.  บรรยายและตอบคำถามโดย ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม และ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (slides slide-icon)(clip vdo-icon)