สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “The Unemployed: What We Learn from the Thai Social Security Data” โดย ดร. นฎา วะสี

PIER Economic Seminar “สินเชื่อที่รับผิดชอบ ฟินเทค และการเข้าถึงบริการทางการเงิน : มุมมองจาก ‘ข้างล่าง’ และบทเรียนจาก ‘ข้างนอก’”
20 ตุลาคม 2560
ณ ห้อง Auditorium อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00 – 10.30 น.  ลงทะเบียน
10.30 – 11.30 น.  บรรยายและตอบคำถามโดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล (slides slide-icon) (clip vdo-icon)