สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Economic Seminar “Household Debt, Corporate Debt, and the Real Economy: Some Empirical Evidence” โดย Dr. Donghyun Park และ Dr. Shu Tian

PIER Economic Seminar “The Accumulation of Foreign Currency Reserves and Risk Taking” และ “Fixed Exchange Rates and Convertibility: A View from the Bank Restriction of 1797” โดย Dr.James Yetman และ Prof.Jagjit Chadha
2 ตุลาคม 2560
ณ ห้อง Auditorium อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
09.30 – 10.00 น.  ลงทะเบียน
10.00 – 11.30 น.  บรรยายและตอบคำถามโดย Dr.James Yetman (slides slide-icon) และ Prof.Jagjit Chadha (slides slide-icon)