สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Economic Seminar “Central Bank Digital Currency and the Possibility of Dual Currency Scheme” โดย ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์

PIER Economic Seminar “Central Bank Digital Currency and the Possibility of Dual Currency Scheme” โดย ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
17 พฤศจิกายน 256
ณ ห้องภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00-12.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ดร. กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์