สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “การแข่งขันในยุคดิจิตอล (Reflection/Synthesis)” โดย ดร. อัครพัชร์ เจริญพานิช

PIER Economic Seminar “Household Debt, Corporate Debt, and the Real Economy: Some Empirical Evidence” โดย Dr. Donghyun Park และ Dr. Shu Tian
4 กรกฎาคม 2561
ณ ห้อง Auditorium อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00 – 10.30 น.  ลงทะเบียน
10.30 – 11.30 น. บรรยายและตอบคำถามโดย Dr. Donghyun Park และ Dr. Shu Tian (slides slide-icon)(clip vdo-icon)
Asian Development Bank