สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Monetary Facts of Thailand: What Has Changed in the Past 20 Years?” โดย ดร.วราพงศ์ วงศ์วัชรา

PIER Economic Seminar “Microscopic View of Thailand’s Household Debt through the Lens of Credit Bureau Data: Debt and Delinquency” โดย ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ และ อัจจนา ล่ำซำ
23 มิถุนายน 2560
ณ ห้อง Auditorium อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
13.00 – 13.30 น.  ลงทะเบียน
13.30 – 14.30 น.  บรรยายและตอบคำถามโดย ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ และ อัจจนา ล่ำซำ (slides slide-icon)