สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “อนาคตครอบครัวไทย: โดดเดี่ยวไม่เดียวดาย or The Future Trends of Thai Family” โดย ดร. ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์

PIER Economic Seminar “Price Setting Behavior in Thailand: Evidence from Micro CPI Data” โดย ดร.พิม มโนพิโมกษ์ และ ทศพล อภัยทาน
19 มีนาคม 2561
ณ ห้อง Auditorium อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00 – 10.30 น.  ลงทะเบียน
10.30 – 11.30 น.  บรรยายและตอบคำถามโดย ดร.พิม มโนพิโมกษ์ และ ทศพล อภัยทาน (slides slide-icon)(clip vdo-icon)