สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Monetary Policy and Housing Bubbles: Some Evidence When House Price is Sticky” โดย คุณวรดา ลิ้มเจริญรัตน์

PIER Economic Seminar “The Origins of Happiness: How New Science Can Transform Our Priorities” โดย ดร. ณัฐวุฒิ เผ่าทวี
9 มกราคม 2560
ณ ห้อง Auditorium อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00 – 10.30 น.  ลงทะเบียน
10.30 – 11.30 น.  บรรยายและตอบคำถามโดย ดร. ณัฐวุฒิ เผ่าทวี (slides slide-icon)(clip vdo-icon)