สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “การแข่งขันในยุคดิจิตอล (Reflection/Synthesis)” โดย ดร. อัครพัชร์ เจริญพานิช

PIER Economic Seminar “Trump, Taxes, and Trade” โดย Dr. Torsten Slok
2 กรกฎาคม 2561
ณ ห้อง Auditorium อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00 – 10.30 น.  ลงทะเบียน
10.30 – 11.30 น. บรรยายและตอบคำถามโดย Dr. Torsten Slok (slides slide-icon)
Deutsche Bank Securities, Inc.