สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Economic Seminar “Household Debt, Corporate Debt, and the Real Economy: Some Empirical Evidence” โดย Dr. Donghyun Park และ Dr. Shu Tian

PIER Research Exchange “ข้อเสนอการกำหนดตลาดส่งออกเป้าหมาย: A Gravity Model Approach” โดย ดร. ณัฐ ธารพานิช
30 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม 283 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
13.00-14.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ดร. ณัฐ ธารพานิช (slides slide-icon)