สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Nowcasting Using High Frequency Covariates: An Application to Hawaii Tourism” โดย Assoc. Prof. Dr. Peter Fuleky

PIER Research Exchange “Aging Population and Implications for Monetary Policy” โดย คุณสิรวิชญ์ วรมงคล
1 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม 241 อาคาร 2 ชั้น 4
กำหนดการ
11.00-12.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย คุณสิรวิชญ์ วรมงคล (slides slide-icon)