สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Economic Seminar “The Credit Concentration Channel”

PIER Research Exchange “Credit Information Sharing and Bank-Specific Stock Price Crash Risk: The Role of Information Asymmetry and Bank Regulations” โดย ดร.ชานน ธีรานุตรานนท์
26 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00-11.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ดร.ชานน ธีรานุตรานนท์ (slides slide-icon)