สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Maintaining the Region’s Macroeconomic Stability amid Heightened Uncertainty”

PIER Research Exchange “Exploring Natively Digital Assets: a new legal and regulatory paradigm” โดย ดร. ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย
22 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9
กำหนดการ
11.00-12.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ดร. ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย (slides slide-icon)