สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Monetary Facts of Thailand: What Has Changed in the Past 20 Years?” โดย ดร.วราพงศ์ วงศ์วัชรา

PIER Research Exchange “Liquidity contagion, market fire sales and liquidity SIFIs in the Thai banking system” โดย คุณชเนศ ศรัณชาตินนต์ และคุณจักรี คูสกุล
12 กรกฎาคม 2560
ณ ห้อง 222 อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
15.00-16.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย คุณชเนศ ศรัณชาตินนต์ และคุณจักรี คูสกุล