สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “The Unemployed: What We Learn from the Thai Social Security Data” โดย ดร. นฎา วะสี

PIER Research Exchange “Monetary Facts of Thailand: What Has Changed in the Past 20 Years?” โดย ดร.วราพงศ์ วงศ์วัชรา
14 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม 282 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
15.00-16.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ดร.วราพงศ์ วงศ์วัชรา