สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Economic Seminar “Household Debt, Corporate Debt, and the Real Economy: Some Empirical Evidence” โดย Dr. Donghyun Park และ Dr. Shu Tian

PIER Research Exchange “Nowcasting Using High Frequency Covariates: An Application to Hawaii Tourism” โดย Assoc. Prof. Dr. Peter Fuleky
15 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุม 283 อาคาร 2 ชั้น 8
กำหนดการ
10.30-11.30 น. บรรยายและตอบคำถามโดย Assoc. Prof. Dr. Peter Fuleky (slides slide-icon)