สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Nowcasting Using High Frequency Covariates: An Application to Hawaii Tourism” โดย Assoc. Prof. Dr. Peter Fuleky

PIER Research Exchange “Open Data for a More Inclusive Bangkok: A Case Study of Pathumwan District” โดย ผศ. ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ
24 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม 282 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
11.00-12.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ผศ. ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ (slides slide-icon)