สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Currency Market Interdependence and COVID-19” โดย ดร. สุรภาพ รายะนาคร

PIER Research Exchange “Parsing the Fed: A new approach for content analysis” โดย ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม และ รศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ
13 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม 282 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
14.30-15.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม และ รศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slidesslide-icon)