สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Real-world Use Cases of Blockchain” โดย ดร. สุพร พงษ์นุ่มกุล

PIER Research Exchange “The Impact of Immigration on Wages, Internal Migration and Welfare” โดย ผศ.ดร.ศุภนิจ ปิยะพรมดี
24 เมษายน 2560
ณ ห้อง 282 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
14.00-15.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ผศ. ดร. ศุภนิจ ปิยะพรมดี (slides slide-icon)