สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Economic Seminar “Corporate Debt, Firm Size and Financial Fragility in Emerging Markets” โดย Prof.Ugo Panizza

PIER Research Exchange “The Origin of American P2P Lending and How It Has Been Shaped by the Regulatory Landscape” โดย ดร.ภูมิศิริ ดํารงวุฒิ
7 สิงหาคม 2562
ณ ห้องวิวัฒน์ไมตรี อาคาร 2 ชั้น 5 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
11.00-12.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย  ดร.ภูมิศิริ ดํารงวุฒิ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slidesslide-icon)