สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Maintaining the Region’s Macroeconomic Stability amid Heightened Uncertainty”

PIER Research Exchange “The Unemployed: What We Learn from the Thai Social Security Data” โดย ดร. นฎา วะสี
17 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม 283 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
16.00-17.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ดร. นฎา วะสี