สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Economic Seminar “ทฤษฎีกฎหมายกับการพัฒนาใช้กับประเทศจีนได้ไหม? (Can Law & Development Theories Be Applied in China?” โดย คุณอาร์ม ตั้งนิรันดร

PIER Research Exchange “Understanding Corporate Debts: Part I. Snapshots of BOT’s SME and NCB Data” โดย ดร. นฎา วะสี
20 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุม 283 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
15.00-16.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ดร. นฎา วะสี