สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

PIER Research Workshop ประจำปี 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
24 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องสมานสโมสร ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
15 ธันวาคม 2558
ห้องบรรยาย ตำหนักวังบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย
17–18 กรกฎาคม 2558
โรงแรมเทวมันตรทรา รีสอรท กาญจนบุรี