สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Currency Market Interdependence and COVID-19” โดย ดร. สุรภาพ รายะนาคร

สัมมนา
31 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องบรรยาย Auditorium ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
18 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องบรรยาย Auditorium ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
8 กุมภาพันธ์ 2559
24 ธันวาคม 2558
ห้องวิวัฒน์ไมตรี ชั้น 5 อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
13 ตุลาคม 2558 เวลา 10:30 - 12:00 น.
ห้องประชุม Auditorium ห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
28 ส.ค. 2558
ห้องประชุม Auditorium ธนาคารแห่งประเทศไทย
12 มี.ค. 2558
ห้องประชุม Auditorium ธนาคารแห่งประเทศไทย
5 มี.ค. 2558
ห้องประชุม Auditorium ธนาคารแห่งประเทศไทย
5 ก.พ. 2558
ห้องประชุม Auditorium ธนาคารแห่งประเทศไทย