สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “The Impact of Monetary Policy on the Specialness of U.S. Treasuries” และ “The Unintended Consequence of Financial Sanctions” โดย คุณฤตวีร์ กีรติวุฒิกุล

สัมมนา
7 กันยายน 2559
1 กันยายน 2559
25 สิงหาคม 2559
ณ ห้องบรรยาย Auditorium ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
18 สิงหาคม 2559
9 สิงหาคม 2559
4 สิงหาคม 2559
ณ ห้อง 283 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
28 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
17 มิถุนายน 2559
ณ ห้องบรรยาย Auditorium ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องบรรยาย Auditorium ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
18 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องบรรยาย Auditorium ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
8 กุมภาพันธ์ 2559
24 ธันวาคม 2558
ห้องวิวัฒน์ไมตรี ชั้น 5 อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
13 ตุลาคม 2558 เวลา 10:30 - 12:00 น.
ห้องประชุม Auditorium ห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
28 ส.ค. 2558
ห้องประชุม Auditorium ธนาคารแห่งประเทศไทย
12 มี.ค. 2558
ห้องประชุม Auditorium ธนาคารแห่งประเทศไทย
5 มี.ค. 2558
ห้องประชุม Auditorium ธนาคารแห่งประเทศไทย
5 ก.พ. 2558
ห้องประชุม Auditorium ธนาคารแห่งประเทศไทย