สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ผลงานวิจัยฉบับเต็มโดยนักวิจัยของสถาบันและนักวิชาการภายนอก

ALL I HAVE TO DO IS DREAM? THE ROLE OF ASPIRATIONS IN INTERGENERATIONAL MOBILITY AND WELL-BEING

by

Warn N. Lekfuangfu and Reto Odermatt


Not found.