สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วีระชาติ กิเลนทอง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Chicago ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (Research Institute for Policy Evaluation and Design: RIPED)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ที่ University  of California at Santa Barbara งานวิจัยหลักประกอบไปด้วยทฤษฎีสัญญา (Contract Theory) เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์แรงงาน และเศรษฐศาสตร์การศึกษา มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อาทิ Journal of Economic Theory, Economic Theory, Journal of Mathematical Economics และได้รับ รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์  สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น

Expertise :
Development economics
Economic theory
Macroeconomics