สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ เป็นคณาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้ประสานงานชุดโครงการ เงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทยภายใต้ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์อาทิเช่น Trade linkages and crisis spillovers ในวารสาร Asian Economic Papers “Are Preferential Trade Agreements Stumbling Blocs?” ในวารสาร Singapore Economic review และ “Trade concentration and crisis spillover: A case study of Thailand” ในวารสาร Asian Economic Journal นอกจากนี้ ผศ.ดร.กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ ยังมีงานตีพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ บทความวิชาการในหนังสือ และ working papers กับ United Nation ADB และสกว. โดยสาขาที่สนใจจะประกอบไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (trade facilitation) เครือข่ายการผลิต (production networks) เครือข่ายการค้า (trade networks) เงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศและการแพร่กระจาย (FDI and spillovers) และการศึกษาการค้าระหว่างประเทศภายใต้แบบจำลองบริษัทที่มีความแตกต่าง (Heterogeneous firm model)

Expertise :
International trade
Macroeconomics

N/A