สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

รอย คูเวนเบิร์ค
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.รอย คูเวนเบิร์ค ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านสาขาการเงินจาก Erasmus University Rotterdam และได้รับ CFA Charter  มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือและวารสารทางเศรษฐศาสตร์ อาทิเช่น Journal of Banking & Finance, Journal of Financial Economics, Review of Economics & Statistics และ Management Science

Expertise :
Behavioral economics
Econometrics
Finance