สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศิริกาญจน์ เลิศอำไพนนท์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจบการศึกษา ได้เข้าทำงานในตำแหน่งนักวิจัยที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ก่อนที่จะรับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ที่ Australian National University และได้สำเร็จการศึกษาในปี 2559 งานวิจัยในระดับปริญญาเอกเกี่ยวข้องกับผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อความเป็นอยู่และพฤติกรรมของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย (Essays of Natural Shocks, Household Welfare, and Behaviour: Evidence from Thailand) ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเศรษฐกรที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Expertise :
Agricultural and resources economics
Development economics
Econometrics


N/A