สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.วรรณวิภางค์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Oxford ปัจจุบัน ดร.วรรณวิภางค์ เป็นอาจารย์ประจำที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจด้านนโยบายการแข่งขันทางการค้า และ การกำกับดูแล นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และความเหลื่อมล้ำ

Expertise :
Development economics
Industrial organizations
Political economy


N/A