สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นพพล วิทย์วรพงศ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.นพพล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Philosophy, Politics and Economics จาก Oxford University ระดับปริญญาโทด้าน Economics (Development) จาก University of Bath  และระดับปริญญาเอกด้าน Economics จาก University of North Carolina (Chapel Hill) ในด้านประสบการณ์ทำงาน เคยดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ม.ค. 2558 – สิ้นสุด ส.ค. 2558) และ รองคณบดี (วิชาการ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (เม.ย. 2559 – สิ้นสุด มี.ค. 2563) ดร.นพพลมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำมากมาย ปัจจุบันมีตำแหน่งอาจารย์ (รองศาสตราจารย์) ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Demography
Development economics
Econometrics

N/A