สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นพพล วิทย์วรพงศ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.นพพล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านPhilosophy, Politics and Economics จาก Oxford University ระดับปริญญาโทด้าน Economics (Development) จาก University of Bath  และระดับปริญญาเอกด้าน Economics จาก University of North Carolina (Chapel Hill) ในด้านประสบการณ์ทำงาน เคยดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ม.ค. 2558 – สิ้นสุด ส.ค. 2558) ดร.นพพลมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำมากมาย ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นรองคณบดี (วิชาการ) และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Demography
Development economics
Econometrics

N/A