สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชญานี ชวะโนทย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ชญานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(ไทย) และปริญญาโท(ภาคภาษาอังกฤษ) จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนธรรมศาสตร์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านประสบการณ์ทำงาน เคยเป็นนักวิจัยในโครงการ WTO Watch แต่ปัจจุบันทำวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา และงานวิจัยเกี่ยวกับ CLMV/ASEAN countries ในเชิงการพัฒนาเช่นกัน

Expertise :
Development economics
Econometrics

N/A

N/A