สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

จุฑาทอง จารุมิลินท
สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย เคยรับราชการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และมีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการประกันภัยข้าวนาปีให้สำเร็จทั่วประเทศเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2554  ดร. จุฑาทอง มีประสบการณ์ที่หลากหลายด้านนโยบายของรัฐ โดยเคยรับราชการที่กรมสรรพากร และสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หลังจากจบการศึกษาปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนรัฐบาล และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

Expertise :
Development economics


N/A