สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศิริวรรณ อัศววงศ์เสถียร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (BBA International Program) และระดับปริญญาโทจาก Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
N/A

N/A