สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สุรภาพ รายะนาคร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.สุรภาพ มีความสนใจด้าน asset pricing, financial econometrics และ machine learning  ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.สุรภาพ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา

Expertise :
Econometrics
Finance

N/A

N/A