สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ฉัตร คำแสง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ฉัตรเป็นนักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา มีความสนใจและประสบการณ์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและองค์กร นโยบายการแข่งขันทางการค้า และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีผลงานวิจัย อาทิ แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบจากการควบรวมกิจการในแนวนอน และผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี 4G ต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ฉัตรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Industrial organizations

N/A

N/A


เศรษฐศาสตร์เข้าท่า