สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

คณิสร์ แสงโชติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก London School of Economics สหราชอาณาจักร ระดับปริญญาโทด้าน MBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอกด้านการเงินจาก Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน ดร. คณิสร์เป็นรองศาสตราจารย์ ภาคการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีความสนใจงานวิจัยจาก big data เช่น ราคาอสังหาริมทรัพย์ iPhone รถยนต์มือสอง ไปจนถึงพฤติกรรมการก่อหนี้ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เช่น Economics Letters และ International Review of Finance

Expertise :
Finance
Industrial organizations