สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ณัฐพงศ์ รุจิรวนิช
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถิติศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ และระดับปริญญาโทด้าน International Economics and Finance จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันเป็นผู้วิเคราะห์ ส่วนธุรกิจเงินตราต่างประเทศ สำนักธุรกิจตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
Finance
International finance
International trade