สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

บุญธิดา เสงี่ยมเนตร
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะและการพัฒนา จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน มีตำแหน่งเป็นผู้วิเคราะห์ (Data Analyst) ที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
Public economics

N/A