สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

โสภณ ธัญญาเวชกิจ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันเป็นเศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เคยเป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (diploma) สาขาคณิตศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ (สถิติและความน่าจะเป็น) จาก Heidelberg University ประเทศเยอรมัน

Expertise :
Econometrics
Finance
Macroeconomics