สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วาสิณี จันทร์ธร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จบการศึกษาปริญญาโทสาขาสถิติประยุกต์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Expertise :
Development economics
Econometrics
Macroeconomics

N/A