สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พรรธชาดา โพธิ์เชิด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Expertise :
Macroeconomics

N/A