สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

จิรัฐ เจนพึ่งพร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

จิรัฐ เจนพึ่งพร เป็นเศรษฐกรอาวุโส กลุ่มงานนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีประสบการณ์และความสนใจด้านเศรษฐกิจจริง โดยเฉพาะเกษตรกรรม พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ สำหรับผลงานด้านนโยบายเคยได้รางวัลลำดับสูงสุดจากวุฒิสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ธปท. ร่วมกับ 6 สถาบันการศึกษา

จิรัฐสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาบัณฑิตด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน และปริญญาโทด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Expertise :
Agricultural and resources economics