สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วรลักษณ์ หิมะกลัส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) (ปร.ด.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

Expertise :
Development economics
Public economics

N/A

N/A